Ochrana osobních údajů

1. Základní informace

Tento dokument upravuje zásady ochrany údajů společnosti SHP Harmanec, a.s. 976 03 Harmanec Slovenská republika, zapsané v Obchodním registru Okresního soudu Bratislava I, Oddíl:  Sa, Vložka číslo:  7/S, IČO: 00 153 052 (dále jako “Společnost“ nebo i „Provozovatel“), a to hlavně pravidla pro získání, shromažďování, ukládání, šíření, uchovávání a bezpečnost osobních údajů.

Dotčenou osobou můžete být v případě, pokud jste:

 • Dodavatel
 • Odběratel 
 • Zákazník odběratele
 • Zaměstnanec Společnosti a jeho blízká osoba
 • Uchazeč o zaměstnání
 • Uživatel webové stránky a sociálních sítí Společnosti
 • Účastník soutěží

 

Otázky, připomínky a žádosti k tomuto dokumentu a informacím v něm uvedených přijímá

Provozovatel na e-mailové adrese gdpr@shpgroup.eu

2. Základní pojmy

Úvodem bychom Vás rádi seznámili se základními pojmy, které jsou uvedeny v tomto dokumentu a které Vám pomohou lépe tomuto dokumentu porozumět.

 • Dotčená osoba – fyzická osoba, ke které se osobní údaje vztahují.
 • Cookies – malé datové soubory, které se ukládají do prohlížeče v počítači uživatele a jsou nezbytné pro některé funkce webových stránek, jako je například přihlašování, a často se využívají i ke sledování chování uživatelů na webu, jejich užívání je možné zakázat ve většině internetových prohlížečů.
 • Nařízení GDPR – nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně osobních údajů při zpracování osobních údajů a o volném pohybu takovýchto údajů, kterým se ruší směrnice 95/46/ES (všeobecné nařízení o ochraně údajů).
 • Zvláštní kategorie osobních údajů – citlivý osobní údaj, který má specifický charakter, jako např. údaje o zdravotním stavu nebo biometrický údaj umožňující identifikaci osoby.
 • Osobní údaj – jakákoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, například jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, telefonní číslo, e-mailová adresa, IP adresa apod.
 • Oprávněný zájem – zájem provozovatele nebo i jiného subjektu, ze kterého vyplývá potřeba zpracování osobních údajů, pokud převažuje nad zájmy dotčené osoby, například ochrana majetku provozovatele používáním kamerových systémů, komunikace prostřednictvím kontaktního formuláře na webové stránce apod.
 • Provozovatel – fyzická osoba nebo právnická osoba, která určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů; zpracováním může provozovatel pověřit zprostředkovatele.
 • Příjemce – fyzická osoba, právnická osoba, orgán veřejné moci nebo jiný subjekt, kterému jsou osobní údaje poskytovány.
 • Produkt – zboží, které nabízíme a prodáváme.
 • Profilování – jakékoli automatické zpracování osobních údajů, které je používáno s cílem vyhodnotit konkrétní osobní podmínky, například chování na internetu a remarketing.
 • Služba – služby, které v souvislosti s prodejem produktů vykonáváme.
 • Zpracování osobních údajů – činnost, kterou provozovatel nebo zprostředkovatel vykonává s osobními údaji, jako je jejich získávání, prohlížení, uchovávání, kopírování apod.
 • Zprostředkovatel – fyzická osoba nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro provozovatele jeho jménem.
 • Účel – důvod, proč provozovatel zpracovává osobní údaje. 
 • Zákon o ochraně osobních údajů – zákon č. 18/2018 S. z. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů.

3. Práva dotčených osob

Společnost klade důraz na respektování Vašich práv. Jako dotčená osoba máte tato práva:

 

Právo na informace

Máte právo na informace o zpracování Vašich osobních údajů. Za tímto účelem jsou přijata vhodná opatření, aby Vám tyto informace byly řádně poskytnuty. Společnost si plní informační povinnost prostřednictvím tohoto dokumentu, který bude trvale zveřejněn na https://www.tvojeharmony.cz/

 

Právo na odvolání uděleného souhlasu

V případě, pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů, můžete ho kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním. Souhlas můžete udělit jen pro marketingové účely, všechny ostatní zpracovatelské činnosti jsou vykonávány na jiném právním základě, jako je smlouva, zákon nebo oprávněný zájem.

 

Právo na přístup k údajům

Společnost Vám na žádost vydá potvrzení o zpracování Vašich osobních údajů, stejně jako informace o účelech jejich zpracování, o kategoriích zpracovaných osobních údajů, o kategoriích příjemců, o době jejich uchovávání, o zdroji osobních údajů, pokud osobní údaje nebyly získány přímo od Vás, a o dalších Vašich právech, která můžete uplatnit. Společnost Vám na žádost poskytne bezplatně i kopii Vašich osobních údajů, které zpracovává. Za jakékoli další kopie si budeme účtovat přiměřený poplatek odpovídající administrativním nákladům. O výši poplatku Vás budeme předem informovat.

 

Právo na opravu

Máte právo na zpracování správných a aktuálních údajů. Společnost vykoná aktualizaci osobních údajů na Vaši žádost, případně po ověření těchto údajů v rámci komunikace s Vámi.

 

Právo na vymazání (právo „na zapomenutí“) 

Za určitých podmínek máte právo na vymazání Vašich osobních údajů, a to hlavně pokud osobní údaje už nejsou potřebné pro účely, ke kterým se získávaly nebo jinak zpracovávály; pokud jste odvolali svůj souhlas, na základě kterého se zpracování vykonává; pokud namítáte oprávněný zájem na zpracování údajů ze strany Společnosti nebo pokud se osobní údaje zpracovaly nezákonně. Po zvážení zákonných podmínek Vaší žádosti o vymazání osobních údajů vyhovíme, případně Vás budeme informovat, proč osobní údaje vymazat nemůžeme.

 

Právo na omezení zpracování

Za určitých podmínek máte právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů ze strany Společnosti, a to hlavně pokud napadnete správnost osobních údajů, a to v průběhu období umožňujícího Společnosti ověřit správnost osobních údajů; pokud je zpracování osobních údajů protizákonné a Vy namítáte proti vymazání osobních údajů a žádáte místo toho omezení jejich zpracování; pokud je Společnost už nepotřebuje pro účely zpracování, ale potřebujete je Vy k prokázání, uplatňování nebo obhajobě právních nároků; pokud jste namítali oprávněné zájmy Společnosti, Společnost jejich zpracování omezí, až do ověření těchto oprávněných zájmů. Po zvážení zákonných podmínek Vaší žádosti o omezení zpracování osobních údajů vyhovíme, případně Vás budeme informovat, proč žádosti vyhovět nemůžeme.

 

Právo na přenositelnost údajů

Právo na přenos osobních údajů k jinému provozovateli Společnost vykoná výlučně na Vaši žádost, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátě v případě, pokud se zpracování osobních údajů zakládá na Vašem souhlasu, případně na plnění smlouvy se Společností a pokud se toto zpracování vykonává automatizovanými prostředky, které takovýto přenos umožňují.

 

Právo namítat

Za určitých podmínek máte právo namítat zpracování Vašich osobních údajů vykonávané na základě oprávněného zájmu Společnosti. Společnost tyto osobní údaje nebude dále zpracovávat, pokud v konkrétním případě neprokáže nezbytné oprávněné důvody tohoto zpracování. Stejně tak máte právo namítat profilování pro účely přímého marketingu. V takovém případě Společnost Vaše osobní údaje pro účel přímého marketingu zpracovávat dále nebude.

 

Automatické individuální rozhodování včetně profilování

Společnost vykonává remarketing, tj. profilování jen za účelem přímého marketingu, a to výhradně na základě Vašeho souhlasu. Takové zpracování máte právo kdykoli namítat.

 

Právo podat podnět nebo stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů

Máte právo kdykoli se obrátit s podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů Slovenské republiky, se sídlem Hraniční 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421/2/3231 3220, webové stránky https://dataprotection.gov.sk/uoou/ .

 

4. Postup uplatňování práva

Svá práva můžete uplatňovat písemně:

 • poštou na adresu Provozovatele
 • e-mailem na adresu Provozovatele

 

Každou žádost zaevidujeme a vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce. V této lhůtě Vás informujeme o opatřeních, která jsme na základě této žádosti přijali. Uvedená lhůta se může v případě potřeby prodloužit o další dva měsíce, přičemž se zohlední komplexnost žádosti a počet žádostí. O prodloužení lhůty Vás budeme informovat do jednoho měsíce od jejího podání spolu s odůvodněním zmeškání lhůty.

 

Oznámení o způsobu vyřízení žádosti se podává stejným způsobem, jakým byla žádost podána, pokud nepožádáte o jiný způsob. V případě, pokud oznámení obsahuje osobní údaje zvláštní kategorie, oznámení posíláme výlučně poštou do vlastních rukou.

 

Vaše žádosti vyřizujeme bezplatně. Pokud je ale žádost zjevně neopodstatněná nebo opakovaná, můžeme:

 •  za její vyřízení žádat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady,
 • odmítnout jednat.

5. Přístup k osobním údajům

K osobním údajům, které zpracovává Společnost, mohou mít přístup hlavně poskytovatelé:

 • právních a poradenských služeb (právník, auditor);
 • cestovní kanceláře a letecké společnosti;
 • poštovních a přepravních služeb;
 • prodeje našich produktů;
 • personálních portálů;
 • správy kamerových systémů;
 • správy a administrace webové stránky a hostingu;
 • platforem sociálních sítí (Facebook, Instagram);
 • inzerce a PR článků;
 • marketingových služeb;
 • mobilní operátoři;
 • orgány činné v trestním řízení;
 • soudy;
 • orgány veřejné správy.

 

6. Ochrana osobních údajů

Společnost důsledně zajišťuje ochranu osobních údajů. Za tímto účelem jsme přijali technické, organizační a bezpečnostní opatření zohledňující hrozící riziko, povahu zpracování, nejnovější poznatky a náklady na přijetí těchto opatření.

 

Společnost chrání Vaše osobní údaje vhodnými a dostupnými prostředky před zneužitím. Přitom především uchováváme osobní údaje v prostorách, na místech, v prostředí nebo v systému, do kterého má přístup omezený, předem stanovený a každý moment kontrolovaný okruh osob. 

 

Společnost jednou za rok vykoná vyhodnocení postupů při nakládání a zpracování osobních údajů. O vyhodnocení sepíšeme stručný záznam, tzv. zprávu z vyhodnocení. Pokud se zjistí, že některé postupy jsou zastaralé, zbytečné nebo se neosvědčily, vykonáme bezodkladně nápravu.

 

Společnost ihned řeší každý bezpečnostní incident týkající se osobních údajů. V případě, že je pravděpodobné, že incident bude mít za následek vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, vždy Vás o tom informujeme a oznámíme Vám, jaká opatření jsme přijali k nápravě. O každém incidentu se sepíše záznam. O každém závažném incidentu Společnost informuje Úřad na ochranu osobních údajů SR.

 

7. Aktuálnost dokumentu

Tento dokument je aktuální ke dni 01.02.2022.

 

Minimálně jednou za rok se prověřuje jeho platnost a aktuálnost.