Politika ochrany osobních údajů společnosti SHP Harmanec, a.s.

Politika ochrany osobních údajů společnosti SHP Harmanec, a.s.
Společnost SHP Harmanec, a.s. si je plně vědoma důležitosti ochrany osobních údajů, proto se zavazuje vyvinout maximální úsilí v ochraně osobních údajů a soukromí uživatelů, kteří používají webové stránky www.tvojeharmony.cz a www.harmasan.cz nebo jiné stránky dceřiných společností (dále i jako „webové stránky“).

Za tímto účelem poskytujeme uživatelům informace o podmínkách používání webových stránek, které kromě základních podmínek jejich používání obsahují také informace o tom, jaké informace budeme od uživatelů získávat a zpracovávat (včetně osobních údajů), k jakým účelům můžeme tyto informace používat, jak využíváme soubory cookies, jaká bezpečnostní opatření jsme přijali za účelem ochrany Vašich osobních údajů při online komunikaci (např. zasílání objednávek nebo uzavírání kupních smluv online) a jiné užitečné informace týkající se ochrany Vašeho soukromí během prohlížení našich webových stránek.

Zacházení s údaji a jejich zpracovávání se řídí Všeobecným nařízením o ochraně údajů (dále jako „GDPR“), Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a ostatními právními předpisy platnými na území ČR.

Přijatá politika ochrany osobních údajů platí pro webové stránky www.tvojeharmony.cz a www.harmasan.cz, přičemž provozovatelem webových stránek je společnost:

SHP Harmanec, a.s.
976 03 Harmanec
Slovenská republika

Odpovědné pracoviště ve smyslu Nařízení o ochraně údajů/GDPR:

SHP Harmanec, a.s.
976 03 Harmanec
Slovenská republika
Telefon: +421 48 4322 111
E-mail: info@tvojeharmony.sk

Zpracování v rámci skupiny SHP Harmony Group

SHP Harmanec, a.s. jako nadnárodní společnost aktuálně sdružuje a zastřešuje skupinu 102 výrobních a obchodních společností z oblasti celulózo-papírenského průmyslu v 6 zemích Evropy. V pověření společnosti SHP Harmanec, a.s. pracují dceřiné společnosti:

 • SHP SLAVOŠOVCE, a.s.; Slavošovce 298; Slavošovce 049 36
 • SHP Bohemia, s.r.o., Praha – Nové Město, Náměstí Republiky 1037/3, PSČ 110 00
 • SHP Hungaria, Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi út 48. fszt. 2.
 • SHP Trgovina, d.o.o., Kidričeva ulica 36, 3000 Celje
 • Paloma d.d., Sladki Vrh 1, SI – 2214 Sladki Vrh, Slovenija
 • Paloma PIS d.o.o., Sladki vrh 1, 2214 Sladki Vrh
 • SHP Zagreb, d.o.o., Koturaška 53, Zagreb
 • SHP Intim Papir, d.o.o., Šime Kurelića 20/7, Pazin
 • ECOPAP s.r.o., Harmanec 1; Harmanec 976 03
 • Patex&Co, spol. s r.o., Harmanec 1; Harmanec 976 03

Společnost zpracovává osobní údaje prostřednictvím svých zaměstnanců a spolupracovníků, kteří jsou vázáni mlčenlivostí. Zaměstnanci a spolupracovníci byli proškoleni o právech a povinnostech v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů a o odpovědnosti za jejich porušení. Společnost prohlašuje, že jsou osobní údaje zabezpečené proti zneužití a budou použité jen pro účel a v rozsahu, v jakém byl daný souhlas.

Webové stránky společnosti mohou obsahovat propojení na webové stránky jiných poskytovatelů, na které se toto prohlášení nevztahuje. Proto si při opouštění těchto stránek, prosím, přečtěte zásady ochrany osobních údajů týkající se stránek, které chcete navštívit.

Používáním těchto webových stránek prohlašujete, že souhlasíte s politikou ochrany osobních údajů společnosti SHP Harmony, a.s.

Informace o podmínkách používání webových stránek společnosti SHP Harmanec, a.s. www.tvojeharmony.cz a www.harmasan.cz

Obsah webových stránek je chráněn autorským právem v souladu s Autorským zákonem č. 185/2015 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Všechna práva k obsahu a úpravě webových stránek jsou vyhrazená a jsou vlastnictvím SHP Group. Bez předchozího písemného souhlasu SHP Group není povolené kopírování obsahu a kreativního řešení webových stránek, jejich modifikování, změna nebo jiné obdobné formy používání webových stránek v rozporu s autorským právem a jinými všeobecně závaznými právními předpisy.

Bílá labuť, logo používané i na webových stránkách všemi společnostmi skupiny SHP, je nejstarší, více než 100 let používanou ochrannou známkou na Slovensku, formálně zaregistrovanou v roce 1910. Logo je vlastnictvím společnosti. Použití tohoto loga není možné bez předchozího písemného souhlasu společnosti SHP Group. V opačném případě by se neoprávněný uživatel loga mohl dopustit konání porušujícího výhradní práva majitele ochranné známky ve smyslu Zákona o ochranných známkách č. 506/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Webové stránky nesmějí být používané hlavně k následujícím účelům: — ke zveřejňování, přenášení nebo k šíření jakéhokoliv nezákonného, obtěžujícího, hanlivého, urážlivého, výhružného, škodlivého, vulgárního, obscénního nebo jinak závadného materiálu, — k přenosu materiálu, který podporuje konání představující trestný čin, má za následek občanskoprávní nebo trestněprávní odpovědnost nebo jinak porušuje všeobecně závazné právní předpisy nebo kodexy chování, — k získání neoprávněného přístupu k jiným počítačovým systémům, — k zasahování do práv jakékoliv jiné osoby během používání webových stránek, — k porušení všeobecně závazných právních předpisů týkajících se používání veřejných telekomunikačních sítí, — k zasahování nebo přerušení sítě nebo webových stránek.

Navzdory naší snaze zabezpečit funkcionalitu webových stránek po technické stránce a cíli i uvádět správné a aktuální údaje a informace nemůžeme z objektivních důvodů zaručit jejich neustálé bezchybné fungování, když technické problémy mohou nastat hlavně během přenosu ke koncovému uživateli nebo z jiných důvodů, které neumíme ovlivnit. Nejsme způsobilí zabezpečit permanentní úplnost a aktuálnost zpřístupňovaných údajů a informací, které proto není možné považovat za úplné a vyčerpávající. Stejně tak neumíme ovlivnit správnost a aktuálnost informací na webových stránkách jiných provozovatelů, na které webové stránky odkazují. Proto obsah webových stránek má zásadně jen informativní a nemá závazný charakter.

Součástí uváděných informací o podmínkách používání webových stránek je informace o zpracování osobních údajů v souladu s § 15 zákona č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, naplňující zákonnou povinnost provozovatele webové stránky vyplývající z ustanovení § 55 odst. 5 zákona č. 351/2011 Sb. o elektronických komunikacích ve znění pozdějších předpisů.

Za účelem dosažení bezpečnosti přenosu informací na webových stránkách jsme přijali v souladu se zákonem č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů nezbytná technická a organizační technická opatření.

Během získávání osobních údajů prostřednictvím webových stránek je ochrana informací během této komunikace zabezpečená prostřednictvím zabezpečeného hypertextového přenosového protokolu (https – hypertext transfer protocol secure).

Používání a jakýkoliv spor nebo nárok uplatněný v souvislosti s používáním webových stránek nebo vztahující se k těmto webovým stránkám se řídí právním pořádkem České republiky. Případné spory budou projednávány a rozhodovány výhradně věcně a místně příslušným všeobecným soudem SHP Group v České republice.

Zprostředkování v třetích zemích

Společnosti skupiny SHP Harmony Group zpracovávají nebo zprostředkovávají vámi poskytnuté údaje místům v České republice, v rámci Evropské unie. Údaje jsou přenášené do prostředí třetích zemí jen v nutném rozsahu za účelem naplnění původního záměru, ke kterému dotčená osoba poskytla souhlas (m.j. v USA), přičemž tyto země poskytují přiměřenou úroveň ochrany údajů podle Článku 45 GDPR nebo poskytují vhodné záruky podle Článku 46 GDPR.

Používání osobních údajů za účelem plnění objednávky

Za účelem objednání produktů zpracováváme osobní údaje v případě právnických osob a fyzických osob, které vystupují jako podnikatelské subjekty, v rozsahu:

 • název společnosti, sídlo, adresa provozovny, pokud je jiná než sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, bankovní spojení (pokud naše společnost vystupuje jako objednavatel), jméno a příjmení osoby, která byla pověřená vybavením objednávky, telefonní kontakt a e-mailová adresa,

v případě fyzických osob, které vystupují jako nepodnikatelské subjekty, v rozsahu:

 • jméno a příjmení, fakturační adresa, adresa doručení, pokud se neshoduje s fakturační, telefonní kontakt a e-mailová adresa.

Pokud jste poskytli osobní údaje za účelem objednání produktů, vaše kontaktní údaje budou uchované a zpracované jen na základě splnění účelu, na který byly poskytnuté. Tyto údaje se neposkytují třetím stranám a budou použité výhradně za účelem plnění objednávky, kterou jste odeslali.

Takto získané osobní údaje budou uložené a chráněné po nutnou dobu archivace, která vyplývá ze zákonů České republiky. Vymazání uložených osobních údajů proběhne dříve jen v případě, pokud odvoláte svůj souhlas s ukládáním, pokud vaše údaje už nejsou potřebné ke splnění účelu, který vyžaduje následné uložení údajů nebo pokud již vaše uložení není přípustné z jiných zákonných důvodů. V takovém případě se obraťte na zodpovědnou osobu na e-mailové adrese info@tvojeharmony.sk nebo pošlete písemnou žádost na adresu:

SHP Harmanec, a.s.
976 03 Harmanec
Slovenská republika

Vaše údaje budou následně vymazané, pokud už dále nebudou potřebné k účelům dokladování, zúčtování nebo účetnictví. V opačném případě se uloží výhradně k naplnění těchto účelů.

Používání osobních údajů za účelem přihlášení se k odebírání informačního letáku/e-mailu prostřednictvím elektronické pošty

Za účelem odeslání informačního letáku nebo zprávy prostřednictvím e-mailové adresy zpracováváme osobní údaje v rozsahu:

 • jméno (bez příjmení), e-mailová adresa.

K odebírání informačního letáku/e-mailu se můžete přihlásit na webových stránkách společnosti, přičemž je nutné udělit nám souhlas zaškrtnutím políčka k tomu určeného, na jehož základě od vás získáme souhlas ke zpracování poskytnutých osobních údajů za tímto účelem. Takto získané osobní údaje se budou používat jen k informačním a reklamním účelům, dokud se neodhlásíte z odebírání tohoto informačního letáku.

Osobní údaje v rozsahu e-mail jsou zpracovávané pomocí nástrojů od společnosti MailerLite, které je zpracovávají v souladu s aktuálními legislativními opatřeními ochrany osobních údajů.

Svůj souhlas s odebíráním informačního letáku můžete s okamžitou platností kdykoliv odvolat. Pokud už dále nebudete chtít odebírat informační leták/e-mail, můžete se kdykoliv nechat vymazat z naší databáze prostřednictvím odhlašovacího odkazu v informačním letáku/e-mailu nebo napište e-mail na adresu info@tvojeharmony.sk. Takto získané osobní údaje se budou zpracovávat po dobu 5 let, pokud neuplatníte své právo na odvolání souhlasu.

Používání osobních údajů za účelem plnění požadavku zadaného na základě kontaktního formuláře

Za účelem vyřízení poslaného požadavku formou kontaktního formuláře, který je umístěný na webových stránkách společnosti, zpracováváme osobní údaje v rozsahu:

 • jméno, e-mailová adresa.

Pokud pošlete žádost prostřednictvím kontaktního formuláře, uloží se vaše údaje z formuláře žádosti včetně kontaktních údajů, které jste tam uvedli, za účelem zpracování vaší žádosti a pro případ navazujících žádostí ke stejnému tématu. Tyto údaje se neposkytují třetím stranám a budou použité výhradně za účelem plnění žádosti, kterou jste odeslali.

Takto získané osobní údaje se budou zpracovávat po dobu 5 let, pokud neuplatníte své právo na odvolání souhlasu.

Souhlas s používáním údajů, které jste poskytli v rámci kontaktního formuláře, můžete kdykoliv odvolat. V takovém případě se obraťte na e-mailovou adresu info@tvojeharmony.cz nebo pošlete písemně požadavek na adresu:

SHP Harmanec, a.s.
976 03 Harmanec
Slovenská republika

Vaše údaje budou následně vymazané, pokud už dále nebudou potřebné k účelům dokladování, zúčtování nebo účetnictví. V opačném případě se uloží výhradně k naplnění těchto účelů.

Práva dotčených osob

 1. Podle Článku 15 Zákona o ochraně osobních údajů máte právo požadovat informace o vašich zpracovávaných osobních údajích naší společností. Požadovat můžete především informace o účelu zpracování, o kategorii osobních údajů, o kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou vaše údaje zveřejněné, o plánované délce uložení, o existenci práva na opravu, vymazání, omezení zpracování nebo na námitku, o existenci práva na stížnost, informace o původu vašich údajů, pokud nebyly získané u nás, stejně jako o existenci automatického hledání rozhodnutí včetně automatického zpracování osobních údajů a případně žádat výpovědní informace o jejich podrobnostech.
 2. Podle Článku 16 Zákona o ochraně osobních údajů máte právo požadovat opravu nesprávných údajů nebo doplnění vašich osobních údajů, které zpracováváme.
 3. Podle Článku 17 Zákona o ochraně osobních údajů máte právo požadovat vymazání vašich osobních údajů, které jsou u nás uložené, pokud nejsou nutné ke zpracování na plnění práva na svobodné vyjádření názoru a informace, pro plnění právního závazku, z důvodů veřejného zájmu nebo pro uplatnění, plnění nebo obhajobu právních nároků.
 4. Podle Článku 18 Zákona o ochraně osobních údajů máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů, pokud jste popřeli správnost údajů, zpracování je protiprávní, vy ale jejich vymazání odmítáte a my tyto údaje dále nepotřebujeme, vy je však potřebujete pro uplatnění, plnění nebo obhajobu právních nároků nebo jste podle Článku 21 Zákona o ochraně osobních údajů vznesli protest proti zpracování.
 5. Podle Článku 20 Zákona o ochraně osobních údajů máte právo požadovat, aby se udržovaly vaše osobní údaje, které jste nám dali k dispozici ve strukturovaném, běžném a strojem čitelném formátu, nebo můžete požadovat jejich odevzdání jiné odpovědné osobě.
 6. Podle Článku 7 Úseku 3 Zákona o ochraně osobních údajů máte právo kdykoliv zrušit udělený souhlas, který jste dali. To má za následek, že se v budoucnu nebude pokračovat ve zpracovávání údajů, na které se souhlas vztahoval.
 7. Podle Článku 77 Zákona o ochraně osobních údajů máte právo stěžovat si u příslušného kontrolního úřadu. Zpravidla se přitom můžete obrátit na Kontrolní úřad v místě vašeho trvalého bydliště nebo sídla naší společnosti.

Pro uplatnění těchto práv se můžete obrátit na úřad, který byl pověřený ochranou osobních údajů:

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Telefon: +420 234 665 111
E-mail: posta@uoou.cz

nebo se můžete obrátit na osobu, která byla pověřená ochranou osobních údajů naší společností:

SHP Harmanec, a.s.
976 03 Harmanec
Slovenská republika
Telefón: +421 48 4322 111
E-mail: info@tvojeharmony.sk