Statut spotřebitelských soutěží na Facebook a Instagram stránce Harmony Česká republika

Preambule

Účelem statutu je závazně upravit pravidla spotřebitelských soutěží v příspěvcích na facebookové stránce Harmony Česká republika a na adrese https://www.facebook.com/Harmonyceskarepublika/ (dále jen „soutěž“). Tento statut je jediným platným dokumentem, který závažně upravuje pravidla uvedené spotřebitelské soutěže tak, aby byly přesně a srozumitelně určeny podmínky této soutěže (dále jako „statut“).

Soutěž je propagační soutěží, která není hazardní hrou ve smyslu zákona č. 171/2005 S. z. o hazardních hrách a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Účelem soutěže je zvýšení informovanosti veřejnosti a propagace značky Harmony Česká republika.

 1. Organizátor soutěže a smluvní partneři:

1.1 Organizátorem soutěže je společnost SHP Harmanec, a.s., se sídlem 976 03 Harmanec, IČO: 00153052, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Banská Bystrica, oddíl Sa, vložka č. 7/S (dále jen „organizátor“).

1.2 Technickým realizátorem soutěže je společnost Elite Solutions, s.r.o., se sídlem Mikulášska 5, Bratislava 811 01, IČO: 36 760 960, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 45358/B (dále jen „technický realizátor“).

 1. Čas a místo konání soutěže:

2.1 Soutěž se uskutečňuje v konkrétním časově ohraničeném období, které je uvedeno v příslušném soutěžním příspěvku na facebookové stránce Harmony Česká republika na adrese https://www.facebook.com/Harmonyceskarepublika/ (dále „fanpage“).

2.2 Všechny aktuální informace o soutěži (novinky, změny, výpadky a jiné) se zveřejňují na facebookové fanpage ve smyslu bodů statutu.

 1. Podmínky účasti v soutěži:

3.1 Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby způsobilé k právním úkonům v plném rozsahu starší 18 let s trvalým nebo přechodným pobytem na území České republiky (dále jako „soutěžící“ nebo „účastník soutěže“), které splní podmínky stanovené statutem soutěže a které se do soutěže zapojí na fanpage Harmony Česká republika prostřednictvím obsahu, který přidá organizátor na svůj profil.

3.2 Soutěže se nemají právo zúčastnit osoby, které jsou zaměstnanci organizátora a technického realizátora. Soutěže se dále nemají právo zúčastnit blízké osoby (§116 zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů) osob uvedených v předcházející větě.

3.3 Pokud se prokáže, že výherce je osobou, která nemá právo zúčastnit se soutěže, výhra se mu neodevzdá a zůstává majetkem organizátora. V případě, pokud osoba, která nemá právo zúčastnit se soutěže, už výhru převzala, je povinna na základě písemné výzvy organizátora výhru organizátorovi vrátit, respektive nahradit organizátorovi plnou hodnotu příslušné výhry.

3.4 Osoby, které se zúčastní soutěže, prohlašují, že:

 1. a) souhlasí s podmínkami soutěže uvedenými ve statutu;
 2. b) svoji účast v soutěži budou uskutečňovat vlastním jménem a na vlastní účet.
 3. Zapojení se do soutěže:

4.1 Do soutěže se soutěžící zapojí tak, jak je určeno v popisu soutěžního příspěvku na facebookovém profilu Harmony Česká republika na sociální síti Facebook.

4.2 Každý soutěžící, tj. FO splňující podmínky podle čl. 3 statutu, se do jedné soutěže může zapojit jen jednou.

4.3 O výhry se soutěžící může ucházet, jen pokud splní podmínky účasti v soutěži a zapojí se do soutěže v souladu s pravidly stanovenými tímto statutem.

4.4 Všechny osoby zapojené a registrované podle čl. 4. statutu a zapojené do soutěže o výhry musí splňovat podmínky účasti podle čl. 3. statutu.

4.5 Každý soutěžící, tj. FO splňující podmínky podle čl. 3 a 4 statutu, může v soutěži získat jen jednu výhru. Vícenásobná výhra v soutěži se vylučuje.

 1. Princip soutěže a způsob získání výher:

5.1 Princip soutěže je vždy určený v popisu konkrétní soutěže prostřednictvím soutěžního příspěvku na facebookovém profilu Harmony Česká republika na sociální síti Facebook.

5.2 Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže osoby a/nebo jimi vytvořené příspěvky, které nesplňují podmínky této soutěže a jejich konání a/nebo obsah je nedovolené/ý a/nebo v rozporu s dobrými mravy.

5.3 Výherci soutěže budou vždy oznámeni formou komentáře pod konkrétními komentáři výherců pod soutěžním postem po ukončení soutěže.

5.4 Soutěž trvá v čase zveřejněném v soutěžním postu.

5.5 Výherci budou následně kontaktování prostřednictvím facebookové zprávy na jejich facebookový profil, jehož prostřednictvím se do soutěže zapojili.

5.6 Kontaktní údaje poskytnuté soutěžícím v soutěži slouží k identifikaci soutěžícího, zabránění ve vícenásobném zapojení se účastníka soutěže, pro účely vyhodnocování a zveřejnění výherců soutěže, odevzdání a doručení výher, jako i ulehčení komunikace organizátora se soutěžícími. Prostřednictvím kontaktních údajů soutěžícího se při přebírání výhry bude ověřovat správnost a platnost údajů poskytnutých účastníkem soutěže.

 1. Výhry a odevzdání výher:

6.1 Předmět výhry je vždy uveřejněný v popisu konkrétní soutěže prostřednictvím soutěžního příspěvku na facebookovém profilu Harmony Česká republika na sociální síti Facebook.

6.2 Organizátor uvědomí výherce prostřednictvím soukromé zprávy na Facebooku o výhře a způsobu jejího odevzdání nejpozději do 7 dnů od skončení soutěže a rozhodnutí o vítězích. Pokud výherce neodpoví do 3 dnů, výhra propadá ve prospěch Organizátora.

6.3 Organizátor si vyhrazuje právo výběru způsobu doručení výher.

6.4 Organizátor doručuje výhry jen na platné adresy v rámci území České republiky.

6.5 Nikdo z výherců nemůže svůj nárok na výhru převést na třetí osobu, a to ani na takovou, která splňuje statut soutěžícího definovaný pro účely této soutěže. Výhru v této soutěži není možné ve smyslu ust. § 845 zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů soudně vymáhat, výměna výhry za peníze v hotovosti nebo za jiné nepeněžní plnění je vyloučena.

 1. Všeobecná ustanovení:

7.1 Organizátor soutěže si vyhrazuje právo soutěž prodloužit, zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla kdykoli bez udání důvodů nebo poskytnutí kompenzace. Jakékoliv změny pravidel soutěže nabývají účinnosti okamžikem zveřejnění statusu na podstránce.

7.2 V případě podezření ze zneužívání pravidel soutěže soutěžícími, jako i v případě jednání soutěžícího v rozporu s dobrými mravy je organizátor oprávněný jednostranně vyloučit takového soutěžícího ze soutěže, a to i bez jeho vědomí.

7.3 V případě rozporu ustanovení statutu a propagačních materiálů týkajících se soutěže, nejasností týkajících se výkladu statutu nebo propagačních materiálů se budou aplikovat a mají přednost příslušná ustanovení statutu v aktuálním znění.

7.4 Soutěžící nemohou požadovat peněžní plnění výměnou za výhry v soutěži ani požadovat záměny v položkách při výhrách a nemají nárok na jakékoliv jiné plnění ze strany organizátora než ta, která jsou uvedena ve statutu.

7.5 Výhru není možné převést na jinou osobu a na výhry ze soutěže neexistuje právní nárok. V případě jakéhokoliv sporu týkajícího se soutěže bude rozhodnutí organizátora konečné a závazné.

7.6 Organizátor nebude zodpovídat za případné odvody na zdravotní pojištění a daňové povinnosti soutěžících a úhradu případné daně vyplývající z výhry podle příslušného zákona o dani z příjmů č. 595/2003 S. z. v platném a účinném znění.

7.7 Soutěžící vyjadřuje svůj souhlas s pravidly soutěže svojí účastí v soutěži, přičemž také souhlasí a zavazuje se, že je bude v plné míře dodržovat.

7.8 Nebezpečí škody na výhrách přechází na výherce okamžikem jejich převzetí. Organizátor soutěže nenese žádnou zodpovědnost za vady výher a případné škody v souvislost s užíváním výher. Organizátor není zodpovědný za zpoždění, případnou ztrátu, poškození nebo zničení výhry nebo nesprávné doručení výhry způsobené poštovní přepravou na adresu výherce.

7.9 Organizátor soutěže neodpovídá za případné nedoručení výhry způsobené ze strany výherce na kontaktní údaje poskytnuté výhercem za účelem doručení výhry.

7.10 Organizátor soutěže si vyhrazuje právo změnit počet a druh výher poskytnutých do soutěže.

7.11 Organizátor nehradí soutěžícím žádné náklady, které jim vzniknou v souvislosti s jejich účastí v soutěži, resp. v souvislosti s výhrou v soutěži.

7.12 Organizátor není odpovědný za technické problémy jakéhokoliv druhu včetně selhání nebo přerušení fungování telefonních linek, selhání nebo přerušení fungování síťového hardwaru nebo softwaru.

7.13 Organizátor taktéž není zodpovědný za technickou nebo lidskou chybu, která se může vyskytnout v procesu administrace soutěže ani za škody vzniklé třetím osobám v důsledku nepravdivosti prohlášení uvedených soutěžícími v tomto statutu.

7.14 Za účelem vyhodnocení soutěže, komunikace s výhercem, zveřejnění iniciál jména, přezdívky na facebookové stránce Harmony Česká republika na adrese https://www.facebook.com/Harmonyceskarepublika/, doručení výher výherci na výhercem poskytnuté kontaktní údaje bude organizátor zpracovávat osobní údaje soutěžících (výherců) v rozsahu titul, jméno, příjmení, korespondenční adresa a telefonní číslo. Organizátor v souvislosti se zpracováním osobních údajů v souladu s § 19 zákona č. 18/2018 S. z. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“) informuje soutěžící následovně:

 1. a) organizátor zpracovává osobní údaje jako provozovatel podle Zákona o ochraně osobních údajů,
 2. b) právním základem zpracování osobních údajů je souhlas soutěžících,
 3. c) osobní údaje soutěžících mohou být poskytnuty technickému realizátorovi soutěže a distributorovi výher,
 4. d) osobní údaje budou uchovávány po dobu distribuce výher,
 5. e) soutěžící mají za podmínek stanovených Zákonem o ochraně osobních údajů právo požadovat opravu osobních údajů, právo na výmaz osobních údajů nebo právo na omezení zpracovávání osobních údajů,
 6. f) soutěžící mají právo v případě, že byli v souvislosti se zpracováním osobních údajů přímo dotčeni na svých právech ustanovených Zákonem o ochraně osobních údajů, iniciovat na Úřadě pro ochranu osobních údajů řízení o ochraně osobních údajů podle § 100 Zákona o ochraně osobních údajů.

7.15 Soutěžící, který poskytl své osobní údaje, zodpovídá za to, že poskytnuté osobní údaje jsou správné, úplné, aktuální a pravdivé.

7.16 Organizátor poučí soutěžícího, že poskytnutí požadovaných osobních údajů soutěžícího je dobrovolné a soutěžící může kdykoliv svobodně písemně na adrese organizátora nebo formou soukromé zprávy na Facebooku odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, které se ho týkají, resp. uplatnit práva přiznaná Zákonem o ochraně osobních údajů. V případě odvolání souhlasu před odevzdáním výhry soutěžícímu výhra propadá organizátorovi, pokud organizátor nerozhodne jinak.

 1. Změny a účinnost statutu, dostupnost pravidel soutěže:

8.1 Statut upravuje práva a povinnosti soutěžících a subjektů zúčastněných na realizaci spotřebitelské (propagační) soutěže uskutečněné podle §3 ods. 5 zákona č. 171/2005 S. z. o hazardních hrách a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

8.2 Statut nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění na fanpage.

8.3 Statut je organizátor oprávněný kdykoliv jednostranně změnit zveřejněním nového znění statutu na fanpage. Organizátor si vyhrazuje právo rozhodovat podle svého uvážení o všech otázkách týkajících se této soutěže.

8.4 Úplná pravidla soutěže v aktuálním znění jsou po celou dobu konání soutěže k dispozici ve statutu ve znění zveřejněném na fanpage.

V Praze dne 01.03.2021

SHP Harmanec, a.s.